Il-gurnalizmu mill-qrati

Wiehed ghandu dejjem japprezza hafna s-servizz gurnalistiku. B’mod partikulari, hawnhekk nixtieq nirreferi ghall-gurnalizmu li jsir mill-Qrati tal-Gustizzja. Prattikament, il-gazzetti kollha llum ghandhom xi pagna jew aktar iddedikati ghal dan it-tip ta’ gurnalizmu. Ghalina, il-qarrejja, dan hu servizz li jzommna f’kuntatt mal-amministrazzjoni tal-Gustizzja u jitma’ s-sens ta’ sigurtà li lkoll nghozzu f’hajjitna.

Rwol importanti

Shabi u jien, il ilna nahdmu fil-qasam tal-Gustizzja Kriminali ghal dawn l-ahhar hmistax-il sena, ninsabu specjalment sensittivi ghal dan il-qasam gurnalistiku. L-organizzazzjoni taghna – Mid-Dlam ghad-Dawl – twaqqfet mill-prigunieri fil-Habs ta’ Kordin fl-10 ta’ April tal-1995 u ilha minn dak iz-zmien taghti servizz lis-socjetà billi thares fuq id-drittijiet tal-prigunieri, l-eks-prigunieri u l-familji taghhom.

Jinteressana daqshekk dan il-qasam ghax jinfluwixxi hafna fuq il-hidmiet u r-responsabbiltajiet taghna. Mhux biss ghax ghandu rabta diretta fuq il-fehma pubblika dwar il-Gustizzja u l-amministrazzjoni taghha, imma fuq kollox ghax ghandu s-setgha jzid jew inaqqas ir-rispett dovut tal-pubbliku lejn il-prigunieri.

Infatti, f’dan il-kuntest, il-gurnalisti li jahdmu mill-Qrati tal-Gustizzja ghandhom rwol importanti hafna fil-fasla generali tal-amministrazzjoni tal-Gustizzja nnifisha. Dawn jistghu joholqu pressjonijiet li ftit aktar nies ghandhom il-hila li jkollhom. Il-gvern, nghidu ahna, jiddependi hafna fuq dawn il-gurnalisti sabiex isostni kultura ta’ ordni u gustizzja fil-pajjiz.

Nuqqas ta’ personnel

Tassew, minkejja din l-importanza kollha, ftit issib nies li jithaddtu dwar il-gurnalizmu li jsir mill-Qrati tal-Gustizzja. Dan in-nuqqas ma jghinx – bhalma ma jghinx kull nuqqas iehor simili f’oqsma ohra – sabiex dan is-servizz jitjieb u jikber. Infatti, ghalkemm hafna minna jaqraw b’interess kbir il-pagni tal-gazzetti li jirrapportaw x’ikun qed isir fil-Qrati, ftit jaqaghlna f’mohhna id-diffikultajiet li fih dan is-servizz.

Jidhirli li, f’dan il-kuntest, qabel xejn jehtieg li jissemma’ l-ghadd relattivament zghir ta’ gurnalisti li jaghmlu dan ix-xoghol. Prattikament, kull agenzija tal-gazzetti ghandha persuna wahda biss iddedikata ghal dan ix-xoghol. Dan jaghmilha impossibbli li gurnalist wiehed ikun fizikament prezenti f’kull awla tal-qorti fl-istess hin u b’hekk irid bilfors jiddependu fuq dak li jghidlu haddiehor.

Dan mhuwiex xoghol u ma jistax ma jnaqqasx il-kwalità tas-servizz innifsu. Aktar u aktar, ghax il-gurnalisti li jahdmu f’dan is-servizz mhuwiex biss dmirhom li jirrapportaw kiesah u biered dak li jkun qed isir, imma fuq kollox billi jaghtu kontribut siewi u kostruttiv ghat-titjib tal-amministrazzjoni nnifisha tal-Gustizzja.

Barra minn hekk, b’din is-sistema bilfors trid issir ghazla mkittfa tal-kazijiet li jkunu qed isiru l-Qorti. Din l-ghazla aktarx issir skond dak li huwa l-aktar sensazzjonali u, ghalhekk, kazijiet importanti li ma jlellxux daqstant jibqghu ma jissemmew qatt u l-pubbliku jibqa’ mhux mgharraf bihom.

Drittijiet tal-Bniedem

Jiena jidhirli li r-rwol tal-gurnalisti li jirrapportaw mill-awli tal-Qrati tal-Gustizzja ghandu jigi mifhum f’termini hafna aktar wiesgha milli huma llum. Illum, bhalma ghedt, isiru biss rapporti bierda ta’ x’gara. U hafna drabi, minhabba n-nuqqas ta’ gurnalisti fil-qasam, dawn isiru biss skond il-versjoni li taghti l-prosekuzzjoni. Ma nahsibx li ghandu jkun hekk.

Il-Qrati tal-Gustizzja huma lok importantissmu fejn isir il-harsien tad-Drittijiet tal-Bniedem. Naturalment, dan jinteressana lkoll. U huwa hawn, jidhirli, li l-gurnalisti f’dan il-qasam nahseb li jridu jrabbu ftit aktar sens ta’ kooperazzjoni u responsabbiltà. L-ewwel interess taghhom ghandu jkun, f’dan il-qasam, li jkunu sensittivi bizzejjed biex jagharfu liema drittijiet umani tac-cittadini qeghdin jinghataw nuqqas ta’ rispett u, fir-rapporti taghhom, jissenjalawhom b’carezza.

Mill-esperjenza twila li ghandi f’dan il-qasam, nista’ nghid li fl-awli tal-Qrati tal-Gustizzja jsir hafna xoghol tajjeb, kemm mill-gudikatura, kemm mill-pulizija, kemm mill-avukati u kemm mill-haddiema l-ohra li jahdmu hemmhekk. Imma, fl-istess waqt, isiru wkoll ghadd ta’ gheltijiet – xi kultant serji – fir-rigward tal-harsien tad-Drittijiet tal-Bniedem.

Il-gurnalisti, ghaldaqstant, ghandhom dritt u dmir li jkunu parti mill-process demokratiku anki f’dan il-qasam delikat. Ghax jekk ma jkunux huma li jharsu f’isimna fuq id-Drittijiet tal-Bniedem fil-Qrati tal-Gustizzja taghna, min aktar jista’ jaghmlu dan?

No comments:

Post a Comment

Top posts last 30 days

Top posts ever